<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku tak happy

10.4.09 by MORIBAYU

Lapar + Letih = Bencana Alam

Terima Kasih

by MORIBAYU

" Semalam Titian,Caravaggio,Michelangelo........dan hari ini Durer "
-Terima Kasih sebab melengkapkan-
Read more »

Bawang Besar & Bawang Kecik

by MORIBAYU

" Jika satu saat mengubah sehari - Satu tahun mengubah apa ?? 
Read more »

Muchie - Murkly - Buntak

9.4.09 by MORIBAYU

Mereka tak tahu .... Kau kan,cahaya dan gelap aku.
Read more »

Jangan Kunci

by MORIBAYU


Bagaimana mahu berjalan jauh , jika pintu hati itu terkunci .
Bukalah sayang , dan baru melangkah pergi.
Jalan terus jalan, jangan pandang lirik depan.
Biar....haruskan takdir itu memegang tangan 

Sakit Hati - Siapa yang nak tahu ??

6.4.09 by MORIBAYU

Aku bukan pahlawan 

Panglima perang pun ; bukan aku.
Aku cuma pedagang yang , membawa kemaafan.
Dan Pendamaian itu ; aku kabulkan dengan DIAM.
Ingat , Jangan cepat terasa hebat
Kerana raja pada raja pun jatuh - Jika tak disambut.

Kota Putrajaya - Ketika orang sedang tiada

by MORIBAYU

Aku suka Putrajaya,kerana ~
Read more »

Aku Pelukis & KOSMO

by MORIBAYU

"Terima Kasih yang tidak terhingga kepada semua yang buat, mimpi saya jadi kenyataan "


Tutorial Megat Eusofe Oleh YEO LI SHIANl s.yeo@kosmo.com.my.
Untuk baca cerita , sila Klik di sini - > TUTORIAL MEGAT EUSOFE

Istana Ke-Adil-an

by MORIBAYU

" Keadilan ?? Sejak bila ianya perlu jadi terlalu indah ?? "
Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.