<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

GLAM-Edisi Seni June

9.6.13 by MORIBAYU

Pagi ini aku bangun bersarapan dengan membelek-belek majalah GLAM Lelaki terbaru edisi bulan June.Pelik sungguh rasanya apabila melihat hasil-hasil karya terbaru aku keluar di dalam majalah.Aku cuma terasa yang semua ini terlalu sureal.Tak pernah pun terlintas di dalam pemikiran.Yang satu hari nanti,hasil seni aku akan mendapat tempat di dalam ruangan artikel untuk keluaran edisi seni majalah ini.

Gembira ? Yups..memang tak terkata rasanya.Apabila semua idea dan imaginasi yang aku coretkan selama ini di atas kertas.Akhirnya telah pun mendapat platform yang lebih besar.Untuk dikongsikan pada semua.Namun di dalam pada masa yang sama,aku berasa sangat bersyukur.Kerna di akhirnya,bakat yang telah dipinjamkan oleh~Nya ini.Telah mula mendapat perhatian dan pendapat.Ini memberikan aku satu ledakan semangat untuk terus duduk berkarya.Dan dengan segala penat lelah tercurah selama ini.Ianya memang sesuatu yang berbaloi dan bukanya sia-sia.

Terima kasih tak terucap kepada Ryan,yang sabar hati waktu mendengar dan mencatit setiap kata bicara aku.Begitu juga kepada GLAM Lelaki yang memberi peluang besar dan menerbitkan artikel ini.Jutaan terima kasih juga kepada semua teman-teman di sisi,para pembaca blog 'Aku pelukis' dan 'DeLuqies'.Dan semua insan-insan di luar sana,yang tak pernah  jemu-jemu dalam memberikan banyak galakan,pandangan dan inspirasi untuk aku terus melukis.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.