<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Would you know my name-If I saw you in heaven?

8.3.08 by MORIBAYU

Would you know my name.If I saw you in heaven?
Would it be the same.
If I saw you in heaven?

Yang Ku lihat dari Jendela

3.3.08 by MORIBAYU

Awan Berarak lalu.
Ku lihat dari jendela.

Aku yg duduk bersandar meja..Melihat penuh minat..ada taksub.
Cantik juga adanya..Putih seperti Bunga kapas~Yang hanyut di jernih sungai.
Berarak lalu..Seperti meraya rombongan yg meriah.

Aku merasa panas petang.Membakar wajah suram..Aku cuma senyum.
Utk riang...Awan berarak lalu.
Membawa khabar -Membawa cerita-Membawa alamat..

Ada byk juga yg aku lihat..
Aku fikir..Aku tenung..Aku renung
Jauh...

Jauh terbang aku melayang.
Hingga sempadan langit aku tiba..Melayan damai .

Awan berarak lalu..Jadi penghibur
Untuk Insan seorang~Aku hanya lihat..dan melihat.
Pergi awan pergi..Jauh jalan-jalan.
Sampaikan khabar itu..Pada kasih yg hilang.

Aku hanya seorang..Tiada seperti awan..Yang berjalan serombongan.
Aku cemburu juga..Awan tetap berarak lalu.
Pergilah..Pergilah..Jalan jauh jalan

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.