<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tutorial

9.6.10 by MORIBAYU

~
Ada orang bertanya..bagaimana untuk membuat ilustrasi sekemas dan sedetail ini ??. [ Senyap sunyi...lama aku duduk berfikir ] . Entahlah , aku tiada jawapan bagi soalan itu sebenarnya. Aku memang tiada jawapan untuk soalan sebegini. Kerna bagi aku ,setiap orang ada cara dan gaya tersendiri. Itu yang menjadikan seseorang pelakar itu unik , berbakat atau cuma peniru hebat.
Read more »

Warna

by MORIBAYU

Apa warna kamu ??

Kapoww !!! Atoi The Ajaib Boy [ 17 June 2010 ]

8.6.10 by MORIBAYU

~
Kapoww - Atoi The Ajaib Boy [ KATAB ] , adalah filem jenaka paling ‘bengong’ pernah aku nonton. Ianya bukanlah satu jenaka bodoh. Tidak sama sekali pun filem ini layak untuktercampak , masuk kategori tersebut. Walau aku telah bertekak dengan kawan-kawan aku . Yang amat kuat melaung , meneriak dan mengatakan , ini hanya sebuah lagi… filem spesisjenaka sarkas [ maknanya : sila jangan buang duit untuk tonton ] . Owh , amat kurang hajar mulut mereka itu. Tapi . aku masih kukuh hati , untuk tetap dengan pendirian sendiri . Bagi aku , ada perbezaan yang besar di situ. Diantara filem lawak bodoh , dan lawak bijak yang mampu buat orang ketawa. Bagi KATAB , ianya telah berjaya buat aku ketawa . Bukan sekali..tapi berkali-kali sepanjang waktu tayangan. Jadi adakah aku perlu setuju ?? . Setuju dengan senanghati , utk mengatakan ini sebuah filem lawak bodusss ??
Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.