<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kembar

26.1.13 by MORIBAYU

Akhirnya aku tersedar...
Kematian bukanlah hanya terjadi untuk satu hari.
Ianya bukan tentang pengkebumian dan mengucapan selamat tinggal.
Ianya adalah sebuah perkahwinan dengan keabadian~Tanpa penceraian.
Kenyataan ini buat aku terjelepuk pada lantai kesedaran.
Biar tumpah air mata ini mencuci muka~agar tersedar jaga.
Biar aku bangun pagi dan berkata~Ini mimpi yang belum berakhir.
Satu fakta paling nyata~Kematian adalah Kembar pada Kehidupan.

Twitter

25.1.13 by MORIBAYU

Semasa Aku merakamkan foto ini.
Aku cuma terfikirkan satu perkara.
'Wah pakcik ini punya acc twitter'.

24.1.13 by MORIBAYU

While god waits for his temple to be built of love, men brings stones 

- Rabindranath tagore

Angelo

23.1.13 by MORIBAYU

Sarapan sama Angelo.

Qeqel

22.1.13 by MORIBAYU

Tiada kata dan kiasan~dapat mendefinasi apa yang aku rasa.
Sewaktu melihat Qeqel datang,memanjat sofa dan mengomel di sebelah.
Bila elok dia terlena diam di atas lengan.Ini amat mensempurnakan hari-hari aku.
Terima kasih kepada Tuhan~Kerna telah memberikan aku..hadiah terindah ini.

String

21.1.13 by MORIBAYU

The heart is a
The thousand-stringed instrument

That can only be tuned with
Love.

~Hafiz

Untuk-NYA

20.1.13 by MORIBAYU

Aku selalu tertaNya~Hati ini berdegup untuk Siapa ?.
Aku cuma tahu~Hati ini akan berhenti untuk-Nya.
Maka aku kira...Aku sudah pun mendapat satu jawapan.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.