<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Hitam Si Kasut Hitam

11.1.10 by MORIBAYU

Adakah ... erti sebenar cinta kamu-

Seperti Cahaya ??
Tiada bau semerbak yang harus aku telan
Tiada warna yang mampu aku tafsir
Tiada rupa yang terfikir untuk di ingat

Adakah ... maksud rupa cinta kamu -

Seperti Udara ??
Tiada bentuk yang boleh di erat
Tiada wajah yang memandang mesra
Tiada senyum yang terlukis tepat

Adakah ... jiwa luhur cinta kamu -

Seperti Air ??
Tiada sempadan dari terus tumpah
Tiada batas dalam bertukar-tukar
Tiada halangan dari bertemu laut


Read more »

Seringgit

by MORIBAYU

Semalam...
Read more »

Artixan

by MORIBAYU

Bakat harus digilap ~
Dan di akhirnya,ianya akan "Bersinar" sendiri.

Cosmos

by MORIBAYU

: Kamu keliru dalam mengenal seorang kekasih ??.
: Saya mungkin keliru ..Tapi DIA tak.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.