<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\0756911493868534090098\46blogName\75Aku+Pelukis\46publishMode\75PUBLISH_MODE_BLOGSPOT\46navbarType\75BLACK\46layoutType\75CLASSIC\46searchRoot\75//megateusofe.blogspot.com/search\46blogLocale\75en\46v\0752\46homepageUrl\75http://megateusofe.blogspot.com/\46vt\0753715129584700474509', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Koan

8.10.10 by MORIBAYU


Bila cinta terlupa untuk jatuh
Itu lah yang kita panggil ~

Read more »

Kasihan untuk kamu...yang di tinggalkan.

7.10.10 by MORIBAYURead more »

Iqra

5.10.10 by MORIBAYU

Sudah lama,aku tidak duduk membaca buku :
Dulu~Di kala malam semakin sunyi.Aku akan leka duduk mengeja-geja.
Asalkan, buku itu mengenai:biografi - Arts - History - Myth - poem.
Dengan diiringi gamelan sunda,...beralun sayu di corong speaker.
Detik ini,adalah waktu-waktu yang terindah.Sebelum aku terlena .
Sekarang~Sudah lama,aku tidak duduk membaca buku.
ps: Sudah hampir 4 tahun berlalu.Dan aku masih setia dengan:"History Of God"

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.