<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kasihan untuk kamu...yang di tinggalkan.-Kenapa bangunan ini ditingalkan ???.Kan cantik.
+Cantik di luar..tapi sayang,sangat buruk di dalam.

“Kasihan untuk kamu...yang di tinggalkan.”

 1. Blogger Mr NAEmnzr Says:

  owh...yg ni kt klpac tu kan en megat?rasanya sb ktm dh jual banggunan ni kpd pemaju tanah sekarang.mungkin jadi elemen deko jek,atau pn mungkin nk buat 'sesuatu' yg belum muncul lg.

 2. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  SAYANG NYA...
  cantek diluar tp buruk di dalam...
  manusia pun, kalau cantek di luar tp buruk di dalam...
  satu hari nt, bakal 'ditinggalkan' jua...

  nauzubillah...

 3. Blogger Muhammad Says:

  naem - yups,di KLPAC.sayang sebab kawasan ini akhirnya jadi kawasan persendirian.Dengan bangunan yang penuh nilai sejarah..kan bagus jika ianya dibuka kepada awam.

  Kak Amy - kannnnnnnnnnnnnnnnnn.

  tempat nieh mmg cantik.Tapi tu lah,area nieh kawasan persendirian.Jika public area,dah lama me ajak u berpicnic kat sini.

  :-)

 4. Blogger i-SYA Says:

  dalam dia tetap cantik.

  pada sayalah...

  BEAUTY is in the eye of the beholder.

  Kan ;)

 5. Blogger Muhammad Says:

  I-sya : terpulanglah.