<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Siapa Kene Tipu ??

31.1.09 by MORIBAYU


Tiada Siapa yang tidak

Gosh...misz kamu !!!

30.1.09 by MORIBAYU

Aku ter jumpa pic ini,di dalam lappy aku.
Read more ยป

Tugu Negara - Aku bertafakur dalam diam

by MORIBAYU

Inilah kali ke-2, aku melawat Tugu Negara.Aku cuma diam melihat tugu bisu ini.
Dalam keheningan senyap, aku hanya bertafakur.Hati aku mengenang :-

Di sini ada ingatan tentang cinta.Pengorbanan untuk orang tersayang...
Erti setiakawan yang sejati.Dan yang lebih dari segalanya~Hidup ini adalah tentang perjuangan.
Semasa pulang, aku cuma termenung.Aku capai kesedaran itu.Ketika aku jauh melewati bayang tugu yang kaku.

Aku berjanji pada diri
aku tak akan mengalah lagi.
Aku akan berjuang untk hidup...dan aku akan ingat janji ini.

Tulis

by MORIBAYU

Seorang teman datang bertanya:
" Euan,why u tak menulis buku ?? "

Jawab aku
" Sapa yang nak baca ?? "

Aku Sedang Ketawa ... Wakahkah-Wakukuh-Wakakikih !!!

27.1.09 by MORIBAYU

Kita ketawa kerana rasa gembira
Maknanya kita akan menjadi gembira ketika ketawa
Jika kau rasa sengsara,Kau cuma perlu ketawa sepuas-puas hati

-Ketawa jika sedang sedih,bukankah nampak macam orang gila ??

Bangunlah....Sebab

by MORIBAYU

Aku ini benar ..
Walau apa jalan yang aku pilih.

Kaki langit itu bukan sempadan,untuk aku berhenti
Aku cuma mahu berlari.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.