<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

3 Words

5.3.10 by MORIBAYU

When I pronounce the word Future- the first syllable already belongs to the past...
When I pronounce the word Silence-I destroy it...
When I pronounce the word Nothing- I make something no nonbeing can hold. ..

by :Wisława Szymborska

Yasmin Ahmad's Films dari Amir Muhammad.

by MORIBAYU

Kali pertama aku melihat kulit depan buku ini .Ianya.. bagaikan satu ingatan pada semua. Tentang , berapa ramai sudah di antara kita . Sudah duduk di panggung@ sofa . Dan lekakan diri , untuk mengigit , mengunyah dan merasa...hasil tangan Kak Yasmin.

Read more »

Amy - Selamat Hari Lahir... utk Kamu Ya

4.3.10 by MORIBAYU

:-)

Monet

by MORIBAYU

3 tahun yg lepas.Sewaktu sedang makan malam di Chili's.Aku bercakap pada seorang teman:-

"Si Pelukis tidak pernah meihat sesuatu objek..sebagai satu item yg mudah. Kami tak hanya melihat pada bentuk , warna , garisan atau tekstur. Kami cuma melihat,apa yg dibiaskan oleh cahaya. Kami hanya mentafsir cahaya , menjinakan nya. Agar kamu yang duduk melihat sekeping lukisan ,dapat berkongsi .....bagaimana kami melihat dunia ini .Dari bias yg berbeza."

Read more »

:-) Happy

by MORIBAYU

Because your lie was painfully transparent..
whereas my lie is exquisitely convoluted.
While you were sleeping...
I was busy weaving an un-unravelable web.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.