<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku - Dia - Dan Kamu

19.3.10 by MORIBAYU

Hati
Dia sangat jernih dan bersinar
Dia tidak akan mengubah rasa
Dia tak akan menukar warna , sifat isinya.

Persoalanya ...
bukan sebanyak mana kamu mampu mengisi ruang hingga tumpah.

Tapi...bagaimana kamu mahu mengosongkan :- Sebelum berlalu pergi.

Dan yang nyata ;
Dengan mahu atau tidak
Dengan mengaku atau menidak

Kamu akan memberi ciuman - ciuman - dan ciuman di bibir
D i a

Ad astra ....Semoga Kau Tenang Di Sana.

16.3.10 by MORIBAYU

Al-Fatehah

Eddy Adika [1985 - 2010]
~
Next time... we will laugh more, we'll love more;we just won't be so afraid

ER

15.3.10 by MORIBAYU

ahhh..The hardest thing to govern is the heart

Topeng

by MORIBAYU

~
- Betulkah perasaan manusia senang dibaca ..hanya melalui muka ??
Read more »

:-)

14.3.10 by MORIBAYU

Hahahahaahahhaa ... kan aku dah cakap
jangan bagi budak megat nieh chopstick !!!
See..apa dia dah buat , with meehun sup bebola ayam nieh

3D

by MORIBAYU

After spending 26 Years , living my life on Consequence
I had found something rare... inside people mind.
Diabolic + Deconstruction = Dream

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.