<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Pergi Jumpa LAT

19.3.11 by MORIBAYU

 Sebuah adikarya terhebat untuk tahun ini.
Yups,aku perlu pergi menonton sekali lagi.

Selamat Tinggal

16.3.11 by MORIBAYU

Aku selalu pesan pada Teman-teman.
 Hidup ini...adalah Buku-Buku Pengembaraan Terhebat.
 Maka,kenapa menyorok-yorok...beku di dalam rumah ??
Pergi-Pergi lah...Mencalar muka bumi~Dengan telapak kaki.
Liarkan saja,langkah-langkah kamu untuk berlari pergi.
Ke Setiap lorong-lorong,dan sisi terang gelap Kota.
 Telan dan Sumbat-sumbatkan hati kamu..Dengan pengalaman.
Kerana di muka terakhir pengembaraan ini.
Kamu akan mula memahami.Satu hakikat nyata.
 Yang Kehidupan Indah ini~Adalah cuma satu Pesanan.

Malraux

by MORIBAYU

in the coarse or centuries, have enabled man to be less enslaved.
~
Andre Malraux

Syurga Runtuh

by MORIBAYU

Dosa aku..
Jika ditabur pada langit malam.
~Ianya menjadi gugusan bintang;
T  e r a n g.

Pahala Aku..
Jika dilepaskan pada siang.
~Ianya terbang menjadi seekor gagak hitam;
M e l e g a m. 

Sepetang Di Jakarta.

15.3.11 by MORIBAYU

Satu perkara,yang benar-benar hebat.Yang dapat perhati.
Tentang penghuni-penghuni di dalam perut Kota Jakarta.
Mereka sangatlah bangga,dengan jati diri..mereka sendiri.
Mereka tak pernah berpura-pura,mahu menjadi orang lain.
Dan itu,menjadikan mereka satu entiti paling unik dan asli.

Biru itu Bodoh

by MORIBAYU

 Aku sudah muak dengan warna biru.
Ya~warna coklat gelap pilihan terbaru.
Untuk aku sapu dan warnakan semula.

Melaka Oh Melaka

14.3.11 by MORIBAYU

 Duit siling,mempunyai 2 sisi rupa.
Begitu juga dengan,Bandar Melaka.
Satu sisi..adalah rupa yang biasa kita lihat~Pada poskad perlancongan.
Manakala,satu lagi bahagian.Adalah sisi kosong~Yang mahu di lupakan.

Hulurkan Harapan ke Jepun

by MORIBAYU

  Bantuan Yang Terbaik.
Biasanya adalah Sebuah
D                  O                A

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.