<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Sayur

2.2.13 by MORIBAYU

Kembali jadi Vegan.Dan aku terjumpa 2 dollar terselit di dalam buku lama.
Siapa kata jadi Vegan sangat merugikan ?.

1000

1.2.13 by MORIBAYU

Ini adalah post yang ke-1000.
Banyak yang aku nak katakan.
Tapi hanya satu yang mampu aku terluahkan.

'Terima Kasih'.


Dari Jendela Kereta

31.1.13 by MORIBAYU

Melihat semua ini~dari jendela kereta.
Selalu membuatkan aku diam terfikir.
Dimanakah aku tinggal selama ini ?.

Lukis

30.1.13 by MORIBAYU

Hari biasa bermaksud....Hanya duduk melukis seperti biasa.

Sendiri

29.1.13 by MORIBAYU

Satu sisi tempat di dada kota.
Yang kamu akan terjumpa aku disini
......sendirian.

Peta

28.1.13 by MORIBAYU

Ada lelabah leka dalam mengait sarang di jendela.
Aku melihat peta langit akhirnya terlukis sempurna.
Tidak lagi kosong pada siang~Tanpa grid petunjuk.
Akhirnya...aku telah ketemu jalan utk ke rumah~NYA.

Di Mana ?

27.1.13 by MORIBAYU

Jumpa aku...Di mana awan mendarat.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.