<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Senyap

27.10.10 by MORIBAYU


Bila saya bangun pagi.Saya jumpa ini !!!

26.10.10 by MORIBAYU


Aku baru sahaja terbangun.Kesan ubat masih menebal di dalam saraf kepala.Owhh mengantuknya.
Spontan sahaja ~ Handphone aku melalak berbunyi.

Kak Amy ~ U dah dapat cupcukes yang me hantar ??
Me ~ Belum, cupcukes apa yang u hantar nieh ??? :-)
[Sambil membelek nota di atas kotak.Yang berselirat ditulis dengan tangan]
Kak Amy ~ u tak dapat lagi ??
Me ~ me tak tahu apa-apa pun.


To Megat with Love.Get Well Soon
ps: Don't worry about calory.Makan je ok.N x take ice.
Lots of Love,Hugs+Kisses ~Kak Amy
-------
Semalam aku terkena virus demam dan flu.Hari ini,aku telah pun mendapat 'ubat' yang benar-benar menyembuhkan.Tq banyak-banyak ya, Kak Amy hohoohohoh.

;-)

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.