<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Selepas 17 tahun

Selepas hampir lebih 17 tahun mencari-cari rentak di dalam dunia seni lukis.
Akhirnya hari ini,aku sudah jumpa apa yang aku cari.Inilah gaya yang sesuai.
Selama ini aku terlalu memandang kepada rupa dan jiwa seni dunia barat.
Aku terlalu mengagumi Holbien dan Ruben.Mentuhankan Angelo dan Monet.
Hingga aku terlupa,dimana seni jiwa aku sebenarnya berakar dan bertapak.
Syukur selepas 5 tahun bergelumang dengan pencarian yang sebenar......
Akhirnya aku mikir.Inilah gaya yang sesuai dengan kemampuan aku.
Gaya Oriental dan Javanism~Dan sedikit campuran seni Baroque.

“Selepas 17 tahun ”

  1. Blogger Mieza S Says:

    ohsem !

  2. Blogger MORIBAYU Says:

    Terima Kasih :-)