<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mozart of Poetry

2.2.12 by MORIBAYU

 Why do we treat the fleeting day
With so much needless fear and sorrow?
It's in its nature not to stay:
Today is always gone tomorrow. 

Wisława Szymborska 
2 Julai 1923 – 1 Februari 2012

Infiniti

1.2.12 by MORIBAYU

10 tahun yang lepas,benda pertama yang aku belajar tentang Seni.
Bukanlah mengenai apa itu warna-bentuk-garisan mahupun subjek.
Tetapi tentang~Sesuatu yang tak pernah punya batasan & tak terkira.
Ini membuatkan aku terfikir.Kenapa kita mencipta 1 rupa dan sisi ruang.
Sangat terbatas sehinggakan mimpi dan fantasi,tak mampu menjejakan kaki.
Aku tak pernah faham kenapa & mengapa.Sehinggalah aku duduk memahami.
'Infiniti' bukanlah tentang penghujung.Tetapi tentang permulaan,pembinaan dan..
'Kelangsungan'

3

31.1.12 by MORIBAYU

... 
Selamat Hari Ulang Tahun En Qeqel.
Hey,lihat usia kamu sudah masuk tahun yang ke-3.
Dan sifat kamu..masih tak buatkan aku rasa jemu.
Dengan segala jenaka dan keluhuran bicara kata.
Kamu adalah insan kecil yg paling aku banggakan.
...

Filosofi & Foto

30.1.12 by MORIBAYU

 Jika kamu pernah berfikiran~
Yang sebuah kamera itu,hanyalah satu alat untuk merakamkan gambar.
Maka sila gantung diri anda sampai mati~Dengan tali kamera berkenaan.
Dunia ini sudah terlalu padat.Untuk dipopulasikan dengan 'sifat kebodohan'.

Muchie

29.1.12 by MORIBAYU

Muchie sudah berusia 5 tahun.Rasa seperti baru semalam dia dilahirkan.
Hari ini dia semakin nakal-pintar-mempesonakan dan dipenuhi aksi drama.
3 hari di hujung mingu bersama Muchie.Memang sangat memenatkan jiwa.
Anak kecil ini~sangat lincah,seperti keretapi arang yg tak kenal erti berhenti.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.