<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

8:00 pagi

7.5.11 by MORIBAYU

Ini...apa,yang aku lihat setiap pagi.
Sewaktu berjalan kaki ke tempat kerja.
Kala,ada diantara kamu..sedang bersesak-sesak.
Di dalam kegilaan Kota,yang senak-sarat-dan sempit.

Kenapa Kita Berperang ??.

3.5.11 by MORIBAYU

Sedangkan kita bernama ' AMAN '.Lukis

by MORIBAYU

 Aku ukir-ukir di kertas~dengan lorekan pen tajam.
Agar kekal jadi,sebuah..... LukirSAN

Warna

2.5.11 by MORIBAYU

Kita tambah 'Warna-warna',di dalam kehidupan ini.
Bukanlah kerana..dunia ini,terlalu membosankan atau hambar.
Tetapi,kerana kita cuma melihat kembali;
~'Bayang' kepada Kesempurnaan.

Untuk kamu

1.5.11 by MORIBAYU

Aku tiada pengalaman,untuk menjadi seorang blogger popular.
Aku bukan mahu,mengumpul pengikut beribu-ribu..jadi hiasan.
Aku tak pandai,di dalam menulis cerita-cerita..yang kamu suka.
Aku tak punya,kehebatan terunggul untuk di jaja merata-rata.

 Aku cuma mahu,duduk bercerita.
Tentang..sebuah buku,yang bertajuk :
 ' I K H L A S '

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.