<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Taman Sari

3.4.12 by MORIBAYU

Kerna Memaksa diri utk Dibakar hangus~di bawah panah terik jam 3 petang.
Jadikan ini sesi mengambil gambar paling memeritkan yang pernah aku lalui.
Fikiran Aku jadi kusut dan keliru.Dan hasilnya memang amat mengecewakan.
Ahh~aku tak patut datang ke sini.Waktu musim kemarau sudah lama bermula.

Eunuch

2.4.12 by MORIBAYU

Malam tadi,sebelum terlena.Aku duduk membaca buku ini sehinggalah bab yang ke-5.
Tanpa disedari~sehinggalah sampai ke pagi.Aku tak mampu nak mepejamkan mata.
Setiap perenggan di dalam buku ini.Berjaya menghantui malam aku dengan 'Realiti'.
Ini memang sebuah buku sejarah terbaik,di dalam mengupas dunia sebenar 'Eunuch'.
Sisi Suka-Duka-Tragedi-Takdir semuanya bergumal menjadi satu memori paling Harmoni.
Kehidupan 'Sun Yaoting',telah diangkat untuk setaraf 'Puyi'.
Mereka berdua,adalah Raja dan Hamba terakhir di China.
Unik dan Ironi,bila melihat karma mereka bersimpang siur.
Dan meninggalkan calitan berus paling pekat pada sejarah.

Pintu

1.4.12 by MORIBAYU

Keretapi telah pun berhenti selama hampir 10 minit.
Dan aku hanya berdiri  beku di sebalik pintu retak.
 Aku mahu melompat keluar.Dan berlari di bendang.
Tapi sayang...aku tak pernah punya satu keberanian.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.