<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Muka Depan

22.9.12 by MORIBAYU

Iris

21.9.12 by MORIBAYU

Kopakan mata~koyakan iris...dan dunia ini lebih luas dari Peta.
Lebih bewarna dari Lukisan..dan lebih Hidup dari yang kau jangka.

Luqies I

20.9.12 by MORIBAYU

Aku selalu berpesan pada diri sendiri :Yang semua orang mempunyai bakat.
Yang membedakan..cuma ada diantara kalian,terlalu angkuh untuk mencoba.
Terlalu jahil untuk menghargai..dan~Terlalu bodoh utk menjaga anugerah ini.

Sempurnama

19.9.12 by MORIBAYU

Dunia tak sempurna.
Tuhan tak sempurna.
Manusia tak sempurna.Bila bebola mata itu..terlalu renggang dari soket.
Bila bulat anak mata kamu~Tak pernah sempurna 
Tidak pernah coba untuk Sempurnama bentuknya.

Lutsinar

18.9.12 by MORIBAYU

Aku lebur hati sendiri jadikan sebuah peti tak punya kunci.
Dia mengoncang,terkial mengopak-gopak mahu membuka.
Kau pula hanya merenung tenang..Tak menyentuh~tak terniat mahu menjarah.
Tak merempuh~tak terfikir mahu membongkar.


Kerna permukaanya Lutsinar.

Muhammad

17.9.12 by MORIBAYU

Aku boleh duduk membaca buku selama 30 minit dan memahami sempurna apa itu Coptic-Orthodoks-Amish-Quakers dan Anglican.Tapi kenapa masih ada segelintir populasi dunia kristian/Yahudi yang telah wujud,selari dengan setiap agama langit dan budaya : selama beratus-ratus tahun kelangsungan ketamudunan manusia.Masih mahu membakar kemarahan,dengan mempersenda Muhammad ?.Apa terlalu susah sangat kah untuk memahami apa itu "islam" ?.

Masalah terbesar dunia barat~Mereka suka untuk tutup mata pada perkara yg penting.Tetapi tidak bagi perkara yg tidak pernah sekalipun pernah utama penting.Mereka akan letak 'isu remeh "ini,di bawah microskop~belek,kaji,teliti,perhati...dan apabila mereka tidak dapat memahami-Nya.Mereka akan cuba meletak seribu satu alasan dan tipu daya.Bukan untuk mereka telan...tapi untuk disumbat kepada lubang mulut setiap umat manusia~biar tercekik biar terkunyah setiap fabrik kefahaman itu sampai lumat.

Selagi dunia barat masih punya kebaculan~untuk mendabik dada dengan kebodohan.Maka selagi itu~umat Islam akan kekal bertindak seperti sang buta berlari dalam gelap

Benar kata orang~Selagi Dilaung-laung perjuangan di Atas nama-NYA.
Selagi itulah Seluruh umat manusia,sentiasa mencari alasan untuk bersengketa.

Illuminated

16.9.12 by MORIBAYU

Suddenly my eyes are open,
Everything comes into focus, oh,
We are all illuminated,
Lights are shining on our faces, blinding

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.