<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

N-A-D

Selamat hari ulang Tahun untuk Nad.Teman travel paling sempurna untuk aku.Hey,sedar tak sedar.Sudah hampir lebih 5 tahun kita berkawan.Terima kasih kerna sentiasa wujud di waktu aku memerlukan kamu.Sudah banyak yang kita lalui bersama.Memang sudah jauh jalan yang telah kita jalani.Aku tak akan sesekali lupa,selama 3 tahun ini kita banyak habiskan masa cuti bersama.Yay~kamu memang teman percutian yang paling terhebat yang aku pernah miliki.Setiap hari bersama kamu.Mengajar aku banyak perkara baru.Tahniah ! kerna kamu sentiasa punya banyak sabar untuk melayan kebodohan dan segala sikap negatif yg aku punya.Maaf,jika aku selalu tak selalu sempurna untuk kamu.Apa-apa pun,untuk hari ini.Sempena ulang tahun kelahiran kamu.Aku cuma mahu kamu tahu.Yang sentiasa ada doa dari aku untuk kamu.Moga untuk tahun-tahun yang mendatang kamu akan sentiasa di limpahi dengan kegembiraan dari~Nya.Insya Allah.

“N-A-D”