<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Cambridge

15.9.12 by MORIBAYU

Paparazzo

14.9.12 by MORIBAYU

Batas

13.9.12 by MORIBAYU

Seperti komet yang melintas berlari memintas semesta.
kamu tak pernah cuba mahu berhenti...kamu cuma buat aku menanti.

Kilim

12.9.12 by MORIBAYU

Idea III

11.9.12 by MORIBAYU

Idea II

10.9.12 by MORIBAYUIdea

9.9.12 by MORIBAYU

 Setiap kali aku berjalan keseorangan~melewati balai muzium ataupun galeri.
 Aku akan sentiasa mencari-cari~Satu sisi idea yang baru dan lebih bersifat segar.
Walaupun ianya datang dari sebuah ukiran paling kusam dan bercorak motif purba.
Tetapi itulah yang hebatnya tentang 'Idea'.Ianya akan tetap kekal dan sentiasa baru.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.