<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Farah Dan Buah Tembikai

12.5.09 by MORIBAYU

Ada satu perasaan,yang tak mampu ditulis......
Tapi boleh dilukis~dan...Apakah itu
Farah Dan Buah Tembikai
Media : Arang & Soft Pastel

FotoGrapi

by MORIBAYU H a r i   J a d i 
Apalah saja,maksudnya.

Farah dan Tembikai

by MORIBAYU

Farah Dan Tembikai
[ Pastel + Arang on Canvas ]
30 % siap
Besok pagi,selepas ayam berhenti kokok.
Aku akan duduk dan menyiapkan lukisan ini.
Harap-harap,aku punya kesabaran yang mengcukupi.
 Insya Allah.

Siapa Pelukis itu ??

by MORIBAYU


Create like a god,
command like a king,
work like a slave.


~Constantin Brancusi

Farah 8720

by MORIBAYU

Seorang Ibu dan Anak , ada satu bahasa .
Terpulanglah.... bagaimana ianya difahami

Bintang Pecah - SuperNova

by MORIBAYU

Stars die so we may live. We die so stars may be reborn
Read more ยป

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.