<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Coraline ?? Caroline ??

27.8.11 by MORIBAYU

i
Wybie Lovat: I'm Wybie. Wybie Lovat.
Coraline Jones: Wybie?
Wybie Lovat: Short for Wyborn. Not my idea, of course. What'd you get saddled with?
Coraline Jones: I wasn't 'saddled' with anything. It's Coraline.
Wybie Lovat: Caroline what?
Coraline Jones: Coraline. Coraline Jones.
Wybie Lovat: Hm. It's not real scientific, but I heard an ordinary name like Caroline can lead people to have ordinary expectations about a person. 


ii
Mr. Bobinsky: Caroline, wait! The mice asked me to give you message.
Coraline Jones: The jumping mice?
Mr. Bobinsky: They are saying, "Do not go through little door." Do you know such a thing?
Coraline Jones: The one behind the wallpaper? But it's all bricked up.
Mr. Bobinsky: Ah. So sorry, is nothing. Sometimes the mice are little mixed up. They even get your name wrong, you know? They call you "Coraline" instead of "Caroline." Not "Caroline" at all! Maybe I work them too hard. Aku sebut Caroline ?.Kau kata Coraline ?.Coraline ??,ataupun Caroline ??.
Mana satu yang betul ?.Hurm,bunyi sebutan memang hampir sama.Tapi pada susunan ejaan nama itu,ada terletak sedikit perbezaan.Hahahaha !!.Apa-apa sajalah:Tapi,seperti yang telah dinyatakan,di dalam satu babak.Aku rasa,ini adalah jawapan paling terbaik.Bagi setiap persoalan.Mahu sebut Caroline ?ataupun pilih Coraline ?.Isu nama ini,memang menjadi tema sampingan,di dalam filem ini.Itu yang buat,aku selalu kagum.Dengan semua hasil kerja 'Gaiman'.Benda melibatkan isu paling kecil pun,boleh menjadi suatu yang terlalu besar~tapi dalam masa yang sama sangat kabur.Yups,nampaknya,bukan sengaja utk aku buat salah dalam menyebut.Hey-hey..Neil Gaiman itu,memang sang penulis paling~"Genius" bukan ?.

~
Now you people have names. 
That's because you don't know who you are. 
We know who we are, so we don't need names.
~

9:40

24.8.11 by MORIBAYU

Kadang-kadang kita perlukan jam~Bukan untuk masa.
Tetapi,untuk memberitahu~Sejauh mana kita sudah berada.

Portal

21.8.11 by MORIBAYU

Kamu adalah Manusia Digital~
Yang cuba memahami cinta bersifat Analog.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.