<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Coraline ?? Caroline ??

i
Wybie Lovat: I'm Wybie. Wybie Lovat.
Coraline Jones: Wybie?
Wybie Lovat: Short for Wyborn. Not my idea, of course. What'd you get saddled with?
Coraline Jones: I wasn't 'saddled' with anything. It's Coraline.
Wybie Lovat: Caroline what?
Coraline Jones: Coraline. Coraline Jones.
Wybie Lovat: Hm. It's not real scientific, but I heard an ordinary name like Caroline can lead people to have ordinary expectations about a person. 


ii
Mr. Bobinsky: Caroline, wait! The mice asked me to give you message.
Coraline Jones: The jumping mice?
Mr. Bobinsky: They are saying, "Do not go through little door." Do you know such a thing?
Coraline Jones: The one behind the wallpaper? But it's all bricked up.
Mr. Bobinsky: Ah. So sorry, is nothing. Sometimes the mice are little mixed up. They even get your name wrong, you know? They call you "Coraline" instead of "Caroline." Not "Caroline" at all! Maybe I work them too hard. Aku sebut Caroline ?.Kau kata Coraline ?.Coraline ??,ataupun Caroline ??.
Mana satu yang betul ?.Hurm,bunyi sebutan memang hampir sama.Tapi pada susunan ejaan nama itu,ada terletak sedikit perbezaan.Hahahaha !!.Apa-apa sajalah:Tapi,seperti yang telah dinyatakan,di dalam satu babak.Aku rasa,ini adalah jawapan paling terbaik.Bagi setiap persoalan.Mahu sebut Caroline ?ataupun pilih Coraline ?.Isu nama ini,memang menjadi tema sampingan,di dalam filem ini.Itu yang buat,aku selalu kagum.Dengan semua hasil kerja 'Gaiman'.Benda melibatkan isu paling kecil pun,boleh menjadi suatu yang terlalu besar~tapi dalam masa yang sama sangat kabur.Yups,nampaknya,bukan sengaja utk aku buat salah dalam menyebut.Hey-hey..Neil Gaiman itu,memang sang penulis paling~"Genius" bukan ?.

~
Now you people have names. 
That's because you don't know who you are. 
We know who we are, so we don't need names.
~

“Coraline ?? Caroline ??”

 1. Blogger husna Says:

  gaiman memang genius.
  sangat luas imiginasi nya.


  selamat hari raya megat.

 2. Blogger Muhammad Says:

  cik husna-Yups,beliau mmg penulis kesukaan me. :-)
  Hasil kerja gaiman,mmg terbaik.Dan menjadi satu 'ikutan',bila me berkarya.

  Owh~Selamat Hari Raya utk kamu juga.

 3. Blogger md.azrin md.nazri Says:

  ..salam edulfitri aku pelukis@megat..

 4. Blogger Muhammad Says:

  Azrin-Salam Hari raya,utk kamu juga.
  Hati2,tika memandu pulang ya.

  ;-)