<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku rasa Otak Aku ada 3 ketul !!!

21.11.08 by MORIBAYU

Hari ini , aku cabar diri . Maksud aku , just nak test sejauh mana otak aku mampu berfungsi dengan baik. Sebab selalu hang dan blur jerk selalu. Aku biasa melukis dengan tangan kiri. Dan mewarna dengan tangan kanan. Tapi kali ini aku cuma melakar dan meconteng. Jadi aku beri masa selama 2 jam untuk aku melukis sebanyak mana yang boleh . Selepas hampir 2 jam. Inilah hasilnya. Apa pendapat korang ?? Adakah aku kreatif ?? Sifat pelbagai ?? atau hanya mampu melakar kosong ??
Read more ยป

Aku sedang berkemas-kemas

by MORIBAYU


Tuhan men-ciptakan aku sekali lagi.

Lihat...Burung Rajawali itu bangkit dari debu

20.11.08 by MORIBAYU

Aku cuma mahu jadi diri Aku
Yang selalu lupa untuk sembahyang
Yang ingat bila waktu gaji
Yang benci pada si mulut bising
Tapi suka pada yang pandai mengampu

 

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.