<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Buat Kita

9.2.13 by MORIBAYU

Jika Puisi yang terbaik~bermula......sewaktu Cinta berakhir.
Bayangkan puisi yang ditulis sewaktu cinta bermula ?.
Pasti~seluruh alam semesta akan berderai....gembira.

Bakar

8.2.13 by MORIBAYU

مريك كات جنتايو بكر ديري اونتوق ممولاكن كهيدوڤن.
باڬايمانا جك دي هاڽ ماهو منمتكن ڤندريتاان ؟ 
~ جنتايو هاڽ ماهو مڠريڠكن اير مات
لالو دي مڽالاكن اڤي دان تربكر ديري سلاما دتيق ماهو

I

7.2.13 by MORIBAYU

Sarapan II

6.2.13 by MORIBAYU

Bab 3

5.2.13 by MORIBAYU

2 minggu lagi

Sketch

4.2.13 by MORIBAYU

Bila duduk melakar di dalam buku sketch.
Aku biasanya akan membuat banyak kesilapan.
Sebab dari kesilapan~Aku akan mencari Kebenaran.

Warna

3.2.13 by MORIBAYU

Ini rupanya bagaimana aku melihat Dunia.
Sentiasa pekat dan penuh dengan warna.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.