<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku Cinta Kamu

23.7.11 by MORIBAYU

 Aku ukirkan hati ini.
Di dinding rumah kamu.
Biar contengan ini kekal.
Biar semua orang tahu....

7:45 pagi

by MORIBAYU

Rupa langit pada jam 7:45 pagi,memang sangat indah bukan ?.

Jendela IV

22.7.11 by MORIBAYU


Jendela III

20.7.11 by MORIBAYU


Bunuh Body

18.7.11 by MORIBAYU

Kamu tahu,kenapa orang nak membunuh diri ??
-Tahu..sebab mereka nak sangat mati.
Tak,mereka masih mahu hidup~Cuma...
-Jadi....cuma apa ??.


Cuma..mereka tak mampu nak bertahan lagi.Kita manusia ini,umpama bergantungan di hujung tebing.Jika kita berhati kuat,kita kekal.Jika tak,kita akan memilih~untuk melepaskan saja pegangan.Pada yang lepaskan tengan.Mereka tak pernah terfikir pun,ttg tubuh yang akan hancur musnah.Mereka cuma mahu~segala keperitan hidup itu berakhir.Dan tujuan mereka tercapai,untuk memeluk 'rasa bahagia'.

-kamu rasa mereka bahagia,selepas bunuh diri ??.
Bersoal tentang kematian,ahhhh....itu soalan yang terlalu agung di dalam sejarah kehidupan manusia.Waktu bila mereka sudah mendapat 1 jawapan,tentang apa yang berlaku selepas kematian itu.Tiada seorang manusia pun.Ya..tiada seorang pun,yang mampu kembali ke dunia.Dan memberitahu...apakah 'jawapannya'.

15 minit yang lepas.

17.7.11 by MORIBAYU

 Cahaya perak tertumpah ke lantai.
Aku pun basah~di bawah curahan.
Setiap kali merakamkan gambar bulan.Aku selalu teringatkan,tentang seseorang.
Seorang,yang aku paling cinta dan sayang.Tetapi,tidak lagi berjalan di atas bumi.

Al-Fatehah

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.