<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mahu kemana ???

14.10.10 by MORIBAYU

Kuala Lumpur-Bandung-Jakarta
- Kemana awan pergi ???
+..........Kemana saja lah.

Marshaelmo !!!

12.10.10 by MORIBAYU

Entah mengapa 2-3 minggu kebelakangan ini.Aku sudah ada habit baru.Tiada lagi secawan air kopi atau tea.Lihat picca dibawah.Itu cawan polka-dot terbaru aku.Khas digunakan untuk marshaelmo sahaja.Sekarang aku teramatlah suka kepada marshaelmo.Yups...aku suka banget sama itu marshaelmo.Aku leka untuk duduk di meja study,sambil bertemankan marshaelmo.[Sebutan pelat aku,merujuk kepada marshmallow].Aku mudah jadi teruja bila melihat warnanya yang berwarna-warni itu.Penuh memenuhi secawan milo atau coklat eis.Walaupun kawan baik aku,iaitu En Ameron telah pun bimbo berkata ~ "Uewww,apakah itu ???".Seolah rela hati dalam mencela,diet terbaru aku ini.Read more »

Memo untuk Ridhuan

10.10.10 by MORIBAYU


Kamu sembahyang....sebab nak selamatkan diri.
Aku sembahyang..sebab nak selamatkan Tuhan.
Kamu tak sedar lagi?.Tuhan kita semakin pupus.

Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.