<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mejongket

26.5.12 by MORIBAYU

Aku tidak pernah jejak kaki ke Pulau Pinang.Yups,ke Pulau Langkawi pun tidak pernah.
Dan pengakuan jujur ini menyebabkan kawan-kawan membalas ~"Hah !! memang tipulah ".
Bagaimana seorang pecinta sejarah lama seperti aku.Boleh tak tersasar ke pulau kolonial itu.
Mereka berkata~"Peliklah kamu yang suka dengan Melaka,tapi tak pernah ke Pulau Pinang". 
Memang pelik-Aku pun merasa ini sangat pelik.Aku tak pernah ada nafsu untuk ke sana pun.
Bandaraya Ipoh dan Johor Bharu pun terlalu asing untuk aku.Hampir 15 tahun aku tak jejak kaki.
Kehidupan aku selama 5 tahun ini,hanya berputar-putar di antara melaka-seremban dan shah alam.
Dan untuk 7 bulan mendatang,aku sudah membeli tiket ke Beijing & merancang ke Jakarta.
Ahhhh malu sungguh.Aku jauh menjongket ke gajah diseberang.Tapi kuman di depan mata ?.
Aku patut merancang satu trip ke Utara.Merentas kuala Selangor-Ipoh dan berakhir di Penang.
Harap aku akan punya banyak masa-tenaga dan peluang.Untuk memahami 'Jiwa Negara' ini pula.

Mendaki Bhudhara

25.5.12 by MORIBAYU

Berlari Ke Borobudur

24.5.12 by MORIBAYU

Hampir 60 minit~menaiki kereta dari Yogyakarta ke Magelang.
Merentas sawah padi-desa-pekan dan meredah dedebu Merapi.
Akhirnya kaki kecil aku menapak sampai~ke laman kaki 'Bhudhara'.
Impian gila sewaktu zaman kecil akhirnya sudah pun menjadi nyata.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.