<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Amore

30.4.09 by MORIBAYU

Aku rasa.
Aku sudah mula...
melupakan rasa cinta.

SELL OUT ! - [ 7 May 2009 ]

28.4.09 by MORIBAYU

SELL OUT!
Malaysia-wide release date: 7 May 2009
Official site : www.sellout-themovie.com
Read more »

101

by MORIBAYU

Dari Journal Aku

by MORIBAYU


Sekarang , 24 jam macam tak pernah cukup.
Ermmmm ...mungkin aku perlukan 30 jam lagi untuk sehari.

Ermmmm - Tak tau nak cakap apa

by MORIBAYU

" Orang cakap : Gambar itu bercerita - Jadi biar saja , aku duduk mendengar "
Read more »

Aku suka Caravaggio

26.4.09 by MORIBAYU

Caravaggio memaparkan imej "Budak Lelaki"
sebagai sebuah  item yg jelas,rapuh dan Luhur.
Hebat bukan..

Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.