<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Filem

11.3.11 by MORIBAYU

Kamu adalah Sarikata...Jika aku adalah ~Sebuah filem. 
Definasi sebenar 'Kesempurnaan' itu,sudah banyak berubah.
Kita perlu lebih,melepaskan diri~untuk terbang dan pergi jauh.
Tiada lagi fikiran yang terkurung dan berhabuk.
Hidup ini,memang terlalu singkat utk di perhalusi.
Namun,masih terlalu panjang~Untuk di perbaiki.
Terima kasih~Karena mengajar aku..tanpa sedar.

Al-Fatehah untuk kamu.

Mekap Menimbus Muka

9.3.11 by MORIBAYU

 Masa Menghancurkan Muka.
Mata Mengalirkan Masalah.
Mulut Mengadu Menipu.

 Maka Marilah Manusia.
Menyapu-Mewarna-Mecolek.
Mekap Menimbus Muka.

Impian Si Anak Kecil

8.3.11 by MORIBAYU

Borobudur
Prambanan
Kraton

Akhirnya~impian di zaman kecil aku.
Akan terlahir menjadi satu kenyataan.

Java II

by MORIBAYUJava I

6.3.11 by MORIBAYU

Dunia Ini tidak pernah Kecil...
Kita sahaja,yang masih setia.
Berpusing di tempat yang sama.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.