<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

:0 Terima Kasih

11.3.10 by MORIBAYU

Jika kamu Buta Huruf - Melukislah
Jika Kamu Kenal Huruf - Jujurlah

Cinta Terakhir

9.3.10 by MORIBAYU

~Di sini
Aku tiada ramai kawan .. tak ramai yang aku kenal. Aku tiada ramai shabat .. aku mmg manusia ego. Tapi .. hampir 90 orang anak kecil , dengan bangganya berkawan dengan aku.
Read more »

Le Peintre

by MORIBAYU

Sebelum melukis-saya mewarna
sebelum mewarna-saya melakar
sebelum melakar-saya berjalan...
~mencari apa yg hati ini mahu

Read more »

Mimpi Ridhuan

by MORIBAYU

Apa Impian kamu ?

Read more »

Selamat Tinggal My Lil D-40

by MORIBAYU

Cuma ada satu benda di dunia ini
Yang tak akan buat aku menangis
Yang tak akan buat aku kecewa
Yang tak akan berpaling tadah
Yang tak akan ingkar

dan benda itu , ialah...


L u k i s

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.