<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kamu Adalah Mimpi Aku

4.2.11 by MORIBAYU

Mimpi adalah 'Sang Penceroboh' waktu tidur.


Mimpi tak pernah memberi pilihan,peluang mahupun penamat.Dari sebalik wajahnya~akan termuntah keluar Hantu,Raksasa,Cinta dan kekecewaan.Mimpi akan sentiasa berusaha,untuk membuat kamu percaya apa yg tidak.Walaupun kamu meronta menangis..dia akan tetap mengheret paksa~ kamu jauh ke dalam fantasinya.


Saat kamu mula akur
Mula serah diri,untuk  menuruti segala perintahnya~
Dia akan melempang kamu sehingga terjaga.
Mimpi memang 'mahkluk sial'.

Selirat

2.2.11 by MORIBAYU

+Kamu sangat kompleks,bongkak,sukar difahami...dan terlalu berahsia.Orang pun jadi takut nak berkawan.Sebab mereka semua, tidak akan dapat mengagak.Apa yang sedang kamu fikirkan dalam kepala.Segala tindakan dan kata-kata kamu.Buat mereka jadi terlalu berhati-hati,bila bercakap.Sebagai contoh,apabila mood kamu bertukar.Bila kamu dah marah,kamu block orang dari cuba ambil tahu.Dalam sekelip mata sahaja,sikap kamu boleh berubah-ubah.Pada yang faham,fahamlah.Pada yang tak ??.Senang cakaplah~Mereka memang tak akan tahu,bagaimana nak berhadapan dengan kamu.
-Terima Kasih kerna berani untuk bercakap benar. 

Tanah Melaka

30.1.11 by MORIBAYU

Dari atas bumbung batu,yang sunyi dan sepi.
Aku cuma mahu melihat~sekilas pandang.
Rupa-Jiwa-Tanah ini...100 tahun yang lalu.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.