<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tabir Mimpi

22.2.08 by MORIBAYU

Aku selak Tabir Mimpi.
Aku lihat...Merenung ke pentas realiti.
Aku sedar diri ini..Hanya pelakon yg buta pada kehebatan sendiri.
Yang bisu utk meluah kemahuan hati..Yang pekak pada suara janji si pemuja.
Aku bukan Bintang.
Aku hanya malaikat tanpa sayap.
Ada sinar sama terang..Cuma tiada isi yg jelas.
Aku selak tabir mimpi..Aku leka perhati..Dunia indah ini.
Mcm cerita 1000 malam~Keajaiban tanpa henti. Dan Bintang bersinar hingga pagi.

Indah dunia indah..
Aku akan terus lena..
Lena aku lena..Jangan ada peduli ..

MaWar Merah - MaWar Biru

by MORIBAYU


- by Sony EricSson K800i

Bila Cahaya datang

20.2.08 by MORIBAYU

Lihat - Dia sudah datang.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.