<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Anak

26.3.10 by MORIBAYU

Mereka Mengingatkan
Yang Satu Masa Dahulu
Ada Satu Bahasa yang kita pernah fahami.


Read more ยป

Benih

by MORIBAYU

Hati ini , membenih
Subur di dalam kelongsong dada aku
Ianya berdegup-degup
Kerana di jaga oleh takdirnya.

Namun : Jika peluang ini di sia
Kamu berlalu tanpa periksa
Tidak mengerti..benih ini tumbuh
Adakah .. kau perasan ;

Cinta yang kabur ??

We

by MORIBAYU

With my inner eye
i saw You first.
with my inner eye
i saw You last.

In ignorance
when i searched You,
You were hidden.

When i searched You,
from the depth of my heart
You became open.

- sheela haider

Back to My Roots

22.3.10 by MORIBAYU

Aku tak tahu..dari mana kita bermula.
Aku cuma tahu ~
Kita bermula di tempat yang sama.

Sedar

by MORIBAYU

ISeribu Bintang Pun...tak mampu bersinar di siang hari
Jadi kenapa bayang gerhana..mahu jadi,sepekat Malam ???

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.