<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Imaginasaurus

10.7.12 by MORIBAYU

Secawan Teh+Sebatang Pen=Imaginasi Liar tak bertuan.

Untuk Kalian

9.7.12 by MORIBAYU

lukiskan aku sebuah peta.
untuk ke rumah mimpi kamu.
kerna di jalan rata yang nyata.
kita tak akan terjumpa temu.

Jika benar kaki kamu kenal langkah ku.
hayun semua tari..menari di depan jendela.
biar dalam gelap tanpa surya..terang dipercik bara.
terang bilik ku seterang semua bintang pecah.

apa kamu tercipta untuk aku.
atau kamu tercipta untuk semua.
tanpa aku punya baki untuk terima.
tanpa semua punya hati..mahu berkongsi.

aku bebaskan doa dari mulut.
mungkin nanti kita berlaga bahu.
kala berdiri di dalam perut tren monorail.
sewaktu memandang lukisan yang sama di galeri.
atau semasa berbaris membeli tiket wayang.

takdir dan cinta membesar menjadi silang teka.
sesuatu yang tak mampu dirungkai mata .
lebih misteri dari apa berlaku selepas mati.
maka berikan aku jawapan,kirimkan semua pada awan.

Jika hujan turun..akan aku tangkap semua butir.
pecahkan di telapak tangan.Ku kira semua ini jawapan.
Terbaring aku di lopak~Memandang ke langit tuhan.
Lubang mata aku terisi penuh..air mata melimpah ruah.

apa kamu milik tuhan..apa tuhan punya belas untuk meminjamkan.
apa aku punya sekotak cekal..waktu tuhan menuntut semula.
apa sahaja yang kelak terjadi.Waktu kamu terlena di sisi-Nya.
Cerita saja pada seisi syurga~Kisah kita akan bersambung..semula.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.