<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Aku Bussy - Lah

12.6.09 by MORIBAYU

" Terima Kasih - Kerna biarkan aku tersenyum "


Read more »

Cahaya ku

11.6.09 by MORIBAYU

Kem Briedley , Port Dickson 6/6/2009 5:59 am
Read more »

Biarkan Aku................

9.6.09 by MORIBAYU

Tiada apa yang lagi menyakitkan
Bila Kita Bersuara - Tiada Peduli


Bila kita mahukan - Dikata meminta-minta
Bila Kita berlaku adi -Dicela memilih kasih

Bila kita menjawab - Dikata memutar alasan
Bila kita berDiam sunyi -Di kata bermasalah

Bila kita bersedih-Di suruhlah gembira
Bila kita baik - Di bisikan berniat bagai.

Bila kita bersama-Biarkan sahaja akuAda 1001 alasan dan jawapan . Bercampur baur tanpa sempadan yang jelas lagi terang. Aku makin lemah dalam mengharungi mereka-mereka ini. Yang berwajah nabi dalam pandangan mata. Tapi hati mereka yang bernafas ...tiada lah aku fahami apa yg disarangkan. Jadi hari ini....aku jadi rajuk . Aku biarkan bayang jadi kompas . Bawalah aku kemana saja. Jadi hari ini....aku jadi roh . Aku bisukan diri . Penat sudah aku berkhutbah dalam melayani dan memenangi hati semua mereka ini.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.