<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Padam

9.1.10 by MORIBAYU

Selepas hampir 3 tahun , baru aku sedar tentang satu perkara.
Bukan semua benda ... mudah
D......i .....p......a.......d......a......m

Metamorphosis

4.1.10 by MORIBAYU

2 0 0 8
Aku memang tak tahu,apa nama bangunan ini.Tapi...setiap kali aku berjalan-jalan di hadapan nya.Sepasang mata aku ini..pasti tak akan lupa.Untuk memandang ke arah barisan tingkap-tingkap nya.Aku pun tak tahu kenapa.Apalah yang menarik sangat.Hingga membuat aku berhenti,untuk melihat-lihat dan mengambil gambar.Ya,memang ada sesuatu yang amat istimewa .Tapi tak mampu untuk aku jelaskan.Jadi,pada ketika itu...aku telah merakamkan keindahan bangunan ini.Supaya satu hari nanti.Aku akan jumpa juga dengan satu jawapan. Kenapa..dan mengapa,aku begitu suka dengan nya.Minggu lepas,ketika berjalan-jalan melewati jalan itu.Aku telah mendapati...bangunan ini sudah pun bertukar warna.Tingkap nya juga sudah berubah.Kerja-kerja pembaikan yang di lakukan selama ini,telah membawa sedikit pembaharuan.Sekarang,aku sudah dapat jawapan nya.Kenapa dulu,aku selalu mahu berhenti seketika.Untuk melihat barisan dan deretan tingkap-tingkapnya.Kerana, bangunan yang indah ini..sudah hilang serinya.Lihatlah..bagaimana :-Ianya telah hilang..ditelan awan
2 0 0 9

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.