<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

The Dancer - from The Wanderer

2.4.09 by MORIBAYU

 [ Pic by Ameron ]

-------
Read more »

Owh - aku kepingin nak makan itik bakar

by MORIBAYU


" Kadang - kadang apa yang kita nak,mungkin boleh jadi mimpi "

Luna oh Luna

1.4.09 by MORIBAYU



Pagi semalam,me sedang leka minum secangkir nescafe.
Hingga ke hirupan terakhir,me tak pernah perasan.
Terus ke sinki dapur, mahu saja terus membasuh cangkir itu. 
Tapi tiba-tiba,tangan ini berhenti pula.Lama aku diam perhati.
Kerana mata melihat leka,kepada sisa warna nescafe yang membekas.
Elok sahaja,ia mencorak  pada warna putih cangkir.
Indah bukan. Bulan sabit di dalam gemgaman.

Aku stress

31.3.09 by MORIBAYU

Hujan di luar...
Berjaya buat aku bertambah gelisah.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.