<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Saya Suka Melaka

28.2.09 by MORIBAYU


Orang kata kota ; ini kota usang..tinggal..dan reput
Mereka tulis, papan di jawa akan dibinakan ; Jika kota ini runtuh
Tapi mereka tidak terlihat...~Kota ini tak pernah binasa jadi pasir
Setiap pagi , bias nya masih kekal hingga akhir zaman

Read more »

Yeah Aku sedang...

27.2.09 by MORIBAYU


Kenapa melukis ??
Read more »

Errr..Saya nak bantuan !!

24.2.09 by MORIBAYU

If you cannot do great things, do small things in a great way
~ Napoleon Hill
Read more »

Aku rasa , tangan aku dah patah !!

22.2.09 by MORIBAYU

Pen Faber Castell 0.1 + Kertas Putih A3 + Mata yang Makin mengantuk + 
Tangan yang sudah kebas dan lenguh.Aduhaii...sakitnya.
 [ hampir tak rasa apa-apa lagi ].Mungkin jari-jari aku sudah patah ??


Aduhh,sakitnya..Mungkin aku patut berhenti cuti .

Erti Sebenar ...

by MORIBAYU

"Ada 2 bahasa yang difahami semua makhluk - Kasih Sayang & Tangisan
~
Read more »

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.