<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kemas

14.1.12 by MORIBAYU

Hujung minggu adalah waktu paling terbaik untuk mengemas rumah.
Dari satu bilik ke bilik yang lain.Semuanya perlu dikemaskan segera.
Aku perlu membuang debu,menyapu sampah dan membasuh lantai.
Baju ? Ahh langit sangat mendung di luar.Itu perlu ditanguhkan dahulu.
Dari minit ke 2 jam~Aku masih leka bekerja seperti 'Dobby si House elf'.
Semuanya perlu siap hari ini.Aku sudah bosan melihat rumah yang terbiar.
Dan secawan earl grey suam~Adalah ganjaran selepas semuanya siap.

Masak

9.1.12 by MORIBAYU

Bagi aku,cara paling terbaik di dalam menikmati satu makanan.
Adalah dengan membeli apa yang patut.Dan tidak membazir-bazir.
Ingat~Ketika kita sedang enak,duduk menguyah-gunyah seketul cekodok.
Di satu tempat,jauh dari sini~Ada seorang budak sedang mengali sampah.
Demi mengusahakan sesuap makanan.[ Itupun jika dia terjumpa,jika tidak ?].

Peduli

8.1.12 by MORIBAYU

 Sudah lama aku tidak duduk melukis-mewarna dan berkarya.
Mungkinkah aku sudah kehilangan punca dan isi semangat ?.
 Dan soalan itu,benar-benar membuatkan aku terfikirkan sesuatu.
Selama ini~Aku melukis untuk diri sendiri,orang lain atau kerna kamu ?.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.