<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Kemas

Hujung minggu adalah waktu paling terbaik untuk mengemas rumah.
Dari satu bilik ke bilik yang lain.Semuanya perlu dikemaskan segera.
Aku perlu membuang debu,menyapu sampah dan membasuh lantai.
Baju ? Ahh langit sangat mendung di luar.Itu perlu ditanguhkan dahulu.
Dari minit ke 2 jam~Aku masih leka bekerja seperti 'Dobby si House elf'.
Semuanya perlu siap hari ini.Aku sudah bosan melihat rumah yang terbiar.
Dan secawan earl grey suam~Adalah ganjaran selepas semuanya siap.

“Kemas”

 1. Blogger jejaka anggun Says:

  rajin nirmala nih... takut kene streka lettew...

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  shaz~takut itu tiadalah,tapi gentar lah juga.Hahahhahahaha.

  lama tak mengemas,alang-alang sudah mengemas apa salahnya kasi balun semua.

 3. Blogger reen afny Says:

  baju?? hantar dobi la... orang bujang kan. haha

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Reen~Dobi ? Owh tidak :-).Me memang suka membasuh dan menyidai baju.Itu aktiviti terbaik,untuk dibuat pada pagi hari.

  Lagipun jika dihantar ke dobi.Me akan ada banyak masa yang terluang.

  :-)

 5. Blogger reen afny Says:

  hehe mesti suka basuh baju seminggu sekali kan.. senang ;)

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  reen~Yups,lagipun lagi mudah.Sekali sahaja basuh,senang cerita dibuatnya.