<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Peduli

 Sudah lama aku tidak duduk melukis-mewarna dan berkarya.
Mungkinkah aku sudah kehilangan punca dan isi semangat ?.
 Dan soalan itu,benar-benar membuatkan aku terfikirkan sesuatu.
Selama ini~Aku melukis untuk diri sendiri,orang lain atau kerna kamu ?.

“Peduli”

 1. Blogger imah Says:

  lukis dengan hati agar ia mudah di rasai.

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  cik imah~Terima kasih kerna mengingatkan saya.

  :-)

 3. Blogger jejaka anggun Says:

  panjang betul mata pensel anda....

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Shaz~Cara terbaik,supaya pensel kekal tajam.Malaslah nak asah pensel berkali-kali.

  :-)

 5. Blogger Aj Abdullah Says:

  selamat kembali sesama melukis balik.. huhuhu

 6. Blogger MORIBAYU Says:

  Aj~Terima kasih sangat-sangat me berterima kasih.2-3 bulan ini,me mmg hilang punca untuk melukis.Banyak benda berlaku.Dan me macam hilang keyakinan sudah.Terima kasih kerna mahu memberi sokongan.

  ps:Sudah 3o minit,me memegang pensel.Tapi tak melukis apa-apa,sehinggalah komen anda masuk.