<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Melayu Yang Salleh

31.3.12 by MORIBAYU

Pendek katanya kita adalah Mat Salleh yang terperangkap dalam kulit yang sedikit gelap,
Rambut yang hitam,bermata dark hazel aka dalam diri seorang Melayu 
~ Nazir Abdullah

Cipta

30.3.12 by MORIBAYU

Aku selalu tertanya~'Sejauh manakah Imaginasi Manusia boleh pergi ?'.
Dan aku tak pernah pun mendapat jawapan.Tidak dan tidak akan pernah.
Kerna,saat soalan ini mampu terjawab.'Seni' pasti akan serta-merta mati.

Burung

29.3.12 by MORIBAYU

Semua tumbuh-tumbuhan kekal menjalar-tumbuh subur dan mekar.
Segala umat burung sedia mengepak-gepak- langkah tarian terbang.
Selama hampir 2 jam.Aku sesatkan diri,ke dalam Hutan Imaginasi terakhir.
Melewati setiap panel-panel batu.Senak otak aku berfikir mencari jawapan.
Kenapa Sang Pengukir sangat pintar di dalam mencipta 'Kesempurnaan' ?.

Birth Chart

28.3.12 by MORIBAYU

 22/12/1984

Read more »

Warna

27.3.12 by MORIBAYU

Setiap keping gambar,aku edit-save-edit dan save sebanyak lebih dari 3 kali.
Semua proses pewarnaan dibuat berulang-ulang.Sehingga aku berpuas hati.
Yay,aku tak pernah tahu pun.Yang aku punya banyak kesabaran untuk cerewet.
Sekarang,aku cuma mahu printkan gambar ini.Dan gantungkan saja di dinding.

Menangis

26.3.12 by MORIBAYU

Seharian aku duduk merenung kosong,permukaan dinding ini.
Tanpa aku sedari,air mata amat ikhlas untuk menitik-nitik jatuh.
Orang yang banyak memberi aku inspirasi~sudah dijemput mati.
Jadi ini membuatkan aku terfikirkan sesuatu...


Kenapa aku mahu melukis lagi ?.

Kemahuan

25.3.12 by MORIBAYU

Ada seorang pakcik tua buta di tepi jalan.
Aku bertanya~"Mahu melintas..?".
Dia membalas ~ "Mahu melihat".

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.