<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Story

2.7.10 by MORIBAYU

Kadang-kadang ..
Kita perlu mendengar cerita dari si kecil
Untuk mengetahui , betapa besarnya dunia ini
:-)

Note : Passport me sudah siap.
Dan perjalanan ini,akan ke halaman muka surat yg baru.

Portal

30.6.10 by MORIBAYU

Ya .. kita akan lebih perasan dan sedar.
Saat kita terkunci
Adakah kamu akan selamat kan aku ??
Atau : kamu terlarang kaki dari melangkah masuk ??

Adakah ini satu perlindungan ??
Atau : Ini hanya satu perangkap yang membunuh ??
Adakah kamu mempunyai kunci ??
Atau: aku sedang berdiri di balik daun pintu yg salah ??
Dan takdir sedang mentertawakan kita.
Melihat anak-anak adam .. berbisik kata cinta penuh nafsu.
Hanya melalui ruang...sekecil lubang kunci

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.