<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Portal

Ya .. kita akan lebih perasan dan sedar.
Saat kita terkunci
Adakah kamu akan selamat kan aku ??
Atau : kamu terlarang kaki dari melangkah masuk ??

Adakah ini satu perlindungan ??
Atau : Ini hanya satu perangkap yang membunuh ??
Adakah kamu mempunyai kunci ??
Atau: aku sedang berdiri di balik daun pintu yg salah ??
Dan takdir sedang mentertawakan kita.
Melihat anak-anak adam .. berbisik kata cinta penuh nafsu.
Hanya melalui ruang...sekecil lubang kunci

“Portal”

 1. Blogger Nurul@km@l Says:

  very nice :)

 2. Blogger MORIBAYU Says:

  nurul - salam
  :)

 3. Blogger ♥Syamelia♥ Says:

  i love this post...
  like the pics...
  esp yg dkt marriot
  *wink*

 4. Blogger MORIBAYU Says:

  Kak Amy - Huh , yups...decorasi dan suasana kat situ mmg melekakan.
  Tak sedar , sampai hampir 5 jam makan n makan n makan huuhuhuh.