<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Siapa tahu ??

22.4.11 by MORIBAYU


Di mana ya ?.Ada kedai yang memberi 'caj cetakan dengan harga termurah'.
Kerana,aku teringin hati.Mahu melihat,semua foto-foto ini digantung di dinding.

6

21.4.11 by MORIBAYU

Satu Senyuman yang paling Tulen
Satu Perhatian yang paling Asli
Satu Fikiran yang paling Benar
Satu Kegembiraan yang paling Bernilai
Satu Kejujuran yang paling Luhur
 Satu Pandangan yang paling Kosong.
~

Terima Kasih

by MORIBAYU

Aku selalu tertanya-tanya.Bagaimanakah blog ini akan berakhir ??.
Buat masa ini,aku memang tak punya jawapan.Kerana aku masih ada kalian semua ;
~'Sebagai Teman'

Baru

20.4.11 by MORIBAYU

Yay~Aku sudah pun membeli,satu lensa kamera yang baru.
Rasa Gembira ?.Sudah tentulah jawapany~adalah ya.

Malam ini

18.4.11 by MORIBAYU

Di bawah bulan.Aku berjalan.
Mengejar kamu..yang aku mahu.
Tuhan tolonglah.Patahkan kaki...
biarlah dia~henti berlari. 

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.