<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

7:30

28.5.11 by MORIBAYU

Pagi tadi.Aku seorang seperti biasa.
Aku duduk di atas sebuah bukit [berhampiran rumah].
Menunggu-nunggu saja,cahaya matahari itu terbit.
Dan ini,adalah apa...yang aku jumpa,lihat dan rasa.
Memang tersangat-sangat indah bukan ??.
Semua ini..Berjaya membuatkan aku terfikir sesuatu.
Yang Syurga itu,memang tak pernah letak terlalu jauh.

Ditinggalkan

by MORIBAYU

Aku ditinggalkan~seperti rumah kosong yang tak dipedulikan

Confession

24.5.11 by MORIBAYU


  The body says what words cannot~Martha Graham

Greek tragedy

22.5.11 by MORIBAYU

The more intelligent you are..
the more knowledgeable you become..
~the more you increase your sorrow.

Schopenhaur

27

by MORIBAYU

Aku laki-laki umur 27 tahun.
Si anak kecil di dalam diri ini~
Sudah mula mahu mampus dan hapus.
M a a f...

Aku bukan lagi...seutuh dulu.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.