<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-4542146822625164856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Tutup ?

14.9.13 by MORIBAYU

Ada berkitab-kitab susunan cerita untuk dikongsi.
Ada berkeping-keping foto untuk diberi inspirasi.
Ada berbingkai lukisan dan sketch untuk dilakar.
Ada berangkap-rangkap puisi yang mahu didendang.
Ada berterabur sepah, serpih kata yang boleh dicantum.

Tapi...

Aku telah ditampar oleh rajuk.

Aku sudah tak mahu duduk menulis lagi.
Aku telah lokek untuk berkongsi semua.
Aku merasa parah rasa dengan sikap semua.

Ya

Memang aku berkecil hati~Meremuk marah.
Memang aku terasa dengan titipan celaka.
Memang aku muak dengan aksi musibah kalian.

Maka aku terfikir

Buat apa aku menulis lagi ?
Buat apa aku mahu berkongsi lagi ?
Maka ayuh bungkus semua harta.
Dan tinggalkan ini semua.

Maaf~adakala

aku sudah terlalu tua
Untuk menelan semua kecewa

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.