<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6911493868534090098\x26blogName\x3dAku+Pelukis\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://megateusofe.blogspot.com/\x26vt\x3d-3355259866565760309', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Mendut II

17.11.11 by MORIBAYU

Ketika..berjalan membawa diri~ke dalam ruang hati Mendut. 
Aku telah berselisih,dengan pelbagai ragam cerita Manusia.
Semuanya,bagaikan mempercerita semula erti 1 kehidupan.
Para kekasih asyik menari-menari,di dalam alunan irama dunia.
Si Jejaka setia melutut kepada Nur kecantikan Dara~Yang menyilaukan mata.
Sang Penjaga Tua~kekal Mendukung cinta dan kasih sayang tanpa lemah.
Segala aksi di penuhi,dengan bising ketawa suka.
Dan kesemua hingar bingar anak-anak manusia ini. 
Ironi~telah terhampar di dinding sebuah kuil yang sunyi.

Suara

16.11.11 by MORIBAYU

'Suara' adalah satu-satunya sifat manusia,yang paling Semulajadi.
Ianya bergema,waktu kali pertama manusia tinggal di dalam gua.
Dan selepas puluhan abad.Gemaan itu,masih tidak pernah surut.

Pengemis Paling Sempurna

15.11.11 by MORIBAYU

 Aku berdiri di antara dahan...
Melihat kamu menangis di dalam kelam
Ayuh,aku hadiahkan kamu~Segulung pesan.

Tuhan Ciptakan Malam~Supaya kita mampu
~Sorokan sesuatu ke dalam peti kegelapan.
Biar-biar saja air mata itu tertumpah
Kerna pokok tak tumbuh,kerna hujan

Pernah kamu biarkan deraian menjunam ?
Dari tanah ke tanah~Biar tanah saja fahami.
Dunia ini terlalu indah~Untuk di nikmati
Tapi terlalu mahal~Untuk disewa

Jangan kamu lari..dari pendeta takdir
tapi bertempiaran mengheret kecewa

Cinta keduniaan umpama cermin tanpa bingkai
Kamu melihat lihat-Kamu pasti terbias
Kiri jadi kanan-Kanan jadi pesona
Segala isi dunia,mampu di bias cermin kaca
Bawalah sekeping pecahan~ke segala arah
Lihat-lihat : Seluruh semesta termuat ke dalam

Walau maut meminta permintaan
Kamu jangan di perdaya.
Kerna~Akal adalah raja,di wilayah jiwa
Dan Kebodohan itu bukanlah terikat saudara.

Namun kamu manusia berhati manusia
Kesilapan amat mencintai kamu seadanya
Jangan pernah terasa-Jangan pernah lara
Kerna Kematian bukanlah jawapan
Waktu kehidupan~tak memerlukan alasan.

Buka saja keratan pintu mata
Curahkan segala seksaan takdir
Tubuh kosong kamu..terlalu luas
Tak akan pernah penuh~terisi derita.

Ingat 
Tuhan berikan kamu Mulut untuk Meminta
Tangan untuk Terima
Mata untuk Menangis.
Kerna kita ini...

~adalah Pengemis paling sempurna.

Profil

Aku Bukan Seorang Lelaki Serius.
Aku Hidup Kerna Minat Terhadap~Log Journal-Buku Puisi Karya Rumi&Hafiz-Seni Foto&Karya Catan.Dan Aku suka Duduk Menonton Filem-Filem Indie dari Negara Iran&Perancis.


Carian Data

Catatan Terbaru

Catatan Pembaca

Koleksi Arkib

Pautan Web

Daftar Masuk

Segala bahan-bahan Media (Photo & Ilustrasi Lukisan) dan Bahan Penulisan (Puisi-Pandangan dan Luahan) adalah hak kekal milik peribadi Penulis Blog 'Aku Pelukis'.Segala pengeluaran bahan dan pindah milik isi kandungan blog tanpa keizinan penulis,adalah dilarang sama sekali.